DTMF-kommandon
Kommando Beskrivning
0
Start av repeater Även 1750 Hz eller CTCSS 79,7 Hz
*
Repeater status: ID, EchoLink, talgrupp. Antal anslutna stationer (ut) samt klienter (in)
0*
Full repeater status: ID, tid, anslutna stationer/klienter, ev talgrupp.      Ej SvxLink standard
9* Talgrupp-status: Säger eventuellt ansluten talgrupp.
1 Aktivering av Papegoja. Avslutas med #.
5 Ger väder (METAR) för närmaste flygplats (Kalmar).
51 Ger väder för Kalmar Flygplats (ESMQ)
52 Ger väder för Ronneby Flygplats (ESDF)
53 Ger väder för Visby Flygplats (ESSV)
54 Ger väder för Växjö Flygplats (ESMX)
55 Ger väder för Norrköping Flygplats (ESSP)
EchoLink Beskrivning
nod-nr Anslut till EchoLink med angivet nodnummer.
2*
EchoLink status: Anslutna Stationer (ut) och Klienter (in). Ej SvxLink standard
2*nr
Prefix för nodnummer som sammanfaller med andra kommandon!     Ej SvxLink standard
Dnr Kortnummer för EchoLink.
D240tt Kortnummer för DMR tg via EchoLink (D+tgnr).

4

Ansluter via EchoLink till senast anslutna station.

Endast utgående
#

Nedkoppling av senast anslutna motstation på EchoLink.

Endast utgående

2

Läser upp repeaterns nodummer på EchoLink.

Ej SvxLink standard

Repeatern driftsatt 2020-06-26

Talgrupps-kommandon
Kommando Beskrivning
9

Deaktiverar alla talgrupper,.

Timeout 30 sekunder
9* Talgrupp-status: Säger eventuellt ansluten talgrupp.
91

Aktiverar default-talgrupp

Ej SvxLink Standard
91nr
Byt till talgrupp nr. Exempel nedan

910

Återställer alla reflektorer till tg 0.   

Aktiverar "scanning"

91240

Talgrupp 240 Sverige
91240x
Talgrupp 240x Valfritt distrikt
912407
Talgrupp 2407 SM7

92

Gör QSY (byt till privat tg).

Endast Ostkustlänken

93

Följ senaste QSY.

Endast Ostkustlänken
94nr Lägg till passning på talgrupp nr.
Genväg Beskrivning                                   (ej SvxLink standard)
0

Återställer alla reflektorer till tg 0.   

Aktiverar "scanning"
240
Talgrupp 240 Sverige

240x

Talgrupp 240x Valfritt distrikt

2407

Talgrupp 2407 SM7

0

Återställer alla reflektorer till tg 0.   

 

Fullständig lista över kommandon finns på SK7RFL.se.

De standardkommandon som är utgråade, kan med fördel ersättas med de betydligt enklare genvägarna.


Kommandon kan, men behöver inte, avslutas med "fyrkant" (#).
Talgrupp för utgående anrop väljs fn manuellt med DTMF (91tg).
 • Väljs ny talgrupp med DTMF, annulleras tidigare talgruppsval.
 • Genvägarna för talgruppsval är inte standard SvxLink.
 • När ett talgruppskommando har tagits emot, sänds en kvittenston - 1000 Hz i 50 ms.
Om inga kommandon ges, förblir QSOt helt lokalt.
 • Dock monitoreras repepeaterns egen talgrupp av SK5BN och SM5GXQ (se nedan).
Aktiverad talgrupp gäller tills repeatern stänger ner.
 • Detta gäller oavsett om den aktiverats lokalt eller externt.
Inkommande trafik på någon av de passade talgrupperna kommer automatiskt att aktivera repeatern.
 • Detta gäller inte om repeatern är upptagen av ett lokalt QSO, EchoLink, eller av trafik på någon annan talgrupp.
  • Det innebär att ett utifrån kommande anrop aldrig kan bryta sig in i ett pågående lokalt QSO.
 • För att besvara ett inkommande anrop, behöver den lokale användaren inte utföra några kommandon.
Repeatern aviserar verbalt aktivering av talgrupp.
 • Talgruppen anges med nummer eller i vissa fall anropssignal.
 • Vid första sändning på talgruppen, identifieras även motstationens repeater med dess anropssignal.
 • Olika tonkaraktärer kan ange avslutad sändning från olika länkade repeatrar.
Vid trafik på talgrupp 240, bör man efter etablerad kontakt göra ett QSY-kommando, 92.
 • Då frigörs de repeatrar som inte varit inblandade i det aktuella samtalet.
 • På andra repeatrar kan man ändå ge kommandot 93 för att följa med i QSY.
 • Nu sker en automatisk QSY efter 5 minuter.
Utgående EchoLink blockerar alla tidigare talgruppsval.
Inkommande EchoLink kan inte komma in i ett pågående QSO eller initiera utgående samtal över SvxReflector.
 • Om QSO pågår, kommer det ett talmeddelande om att repeatern är upptagen, varefter förbindelsen kopplas ned.
 • Detta gäller dock inte vid bulletinsändning.
Uppkopplade stationer på EchoLink kopplas ned i samband med att repeatern skall stänga.
 • Timeout är satt till 30 sekunder.
 • Detta sker dock inte vid bulletinsändning.
I denna implementation finns separata anslutningar för inkommande och utgående EchoLink.
 • Inkommande EchoLink styrs normalt till en talgrupp (2) på den lokala reflektorn.
  • Det innebär att repeatern inte ger några meddelanden när stationer ansluter och kopplar ifrån.
  • Ej heller startas repeatern, förrän den anslutande stationen nycklar sin "PTT".
 • Statuskommandon (*, 0*, 2*) ger därför två separata listningar över eventuellt anslutna stationer.
  • Inkommande kallas "clients".
  • Utgående kallas "stations".
  • Kommandot "stjärna" (*) ger bara antalet anslutna.
  • Kommandot 2* säger även vilka stationer som är anslutna.
 • Det innebär också att den lokale användaren kan koppla ner utgående stationer men inte inkommande klienter.
SSA-bulletin läses av SK7SSA på SK7RFL och SK7RN, söndagar 09:00.
 • Under den tiden är repeatern "låst" till bulletintalgruppen.
  • Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.
 • Under denna tid tillåts inkommande EchoLink samtidigt som repeatern är aktiv.
  • Dessa blir heller inte nedkopplade efter 30 sekunders inaktivitet.
Repeatern har en "egen talgrupp".
 • Egen talgrupp monitoreras även av SM5GXQ och SK5BN.
  • Därför finns inget speciellt kommando för att koppla sig mot dessa noder, utan det räcker med att egen talgrupp aktiveras.
 • Talgruppen aktiveras efter första sändningspasset.
  • Tänk på det om du vill anropa någon via SM5GXQ eller SK5BN.
 • Aktiveringen av denna talgrupp kan förhindras genom att
  • slå valfritt DTMF-kommando direkt efter start av repeatern.
  • ge kommandot 9 närsomhelst.
 • Vid start från EchoLink eller annan talgrupp aktiveras inte default-talgruppen.
 • Kommandot 91 återaktiverar default-talgruppen.