DTMF-kommandon
Kommando Beskrivning
5
Start av repeater.

Även 1750 eller CTCSS 107,2 Hz

*
Repeater status: ID, EchoLink, talgrupp. Antal anslutna Stationer (ut) samt Klienter (in)
0*
Full repeater status: ID, tid, anslutna stationer/klienter, ev talgrupp.    Ej SvxLink standard
9* Talgrupp-status: Säger eventuellt ansluten talgrupp.
1 Aktivering av Papegoja. Avslutas med #.
5 Ger väder (METAR) för närmaste flygplats (Norrköping/Kungsängen).
51 Ger väder för Kungsängen Flygplats (ESSP)
52 Ger väder för Skavsta Flygplats (ESKN).
53 Ger väder för Linköping/Malmen (ESCF).
54 Ger väder för Linköping/SAAB (ESSL).
55 Ger väder för Kalmar Flygplats (ESMQ).
nod-nr Anslut till EchoLink med angivet nodnummer.
2*
EchoLink status: Anslutna Stationer (ut) och Klienter (in). Ej SvxLink standard
2*nr
Prefix för nodnummer som sammanfaller med andra kommandon!     Ej SvxLink standard
Dnr Kortnummer för EchoLink.
D240tt Kortnummer för DMR tg via EchoLink (D+tgnr).

4

Ansluter via EchoLink till senast anslutna station.

Endast utgående
#

Nedkoppling av senast anslutna motstation på EchoLink.

Endast utgående

2

Läser upp repeaterns nodummer på EchoLink.

Ej SvxLink standard

Förhandsinformation!

Talgrupps-kommandon
Kommando Beskrivning
9
Deaktiverar alla talgrupper.     Under tiden repeatern är öppen
9* Talgrupp-status: Säger eventuellt ansluten talgrupp. 
91
Aktiverar default talgrupp Ej SvxLink standard
91nr
Byt till talgrupp nr. Exempel nedan

910

Återställer alla reflektorer till tg 0.

 

91240

Talgrupp 240 Sverige
91240x
Talgrupp 240x Valfritt distrikt
912405
Talgrupp 2405 SM5
92 Gör QSY (byt till privat tg).
93 Följ senaste QSY.
94nr Lägg till passning på talgrupp nr.
Genväg Beskrivning                                            (ej SvxLink standard)

0

Återställer alla reflektorer till tg 0.   

 

240

Talgrupp 240 Sverige
240x
Talgrupp 240x Valfritt distrikt
2405
Talgrupp 2405 SM5
7 Anslut till SK7RFL
8 Anslut till SK7RN
78 Anslut till SK7RFL och SK7RN

Fullständig lista över kommandon finns på SK7RFL.se.

De standardkommandon som är utgråade, kan med fördel ersättas med de betydligt enklare genvägarna.

Kommandon kan, men behöver inte, avslutas med "fyrkant" (#).
Talgrupp för utgående anrop väljs manuellt med DTMF (91tg).
 • Väljs ny talgrupp med DTMF, annulleras tidigare talgruppsval.
 • Genvägarna för talgruppsval är inte standard SvxLink.
 • När ett talgruppskommando har tagits emot, sänds en kvittenston - 1000 Hz i 50 ms.
Talgrupp kan även aktieveras med subton (CTCSS).

  240501  103,5 Hz
  240      88,5 Hz
  2400    123,0 Hz
  2402    146,2 Hz
  2403    141,3 Hz
  2404    151,4 Hz
  2405     91,5 Hz
  2406    118,8 Hz
  2407    156,7 Hz
 

Om inga kommandon ges, aktiveras den lokala talgruppen.
 • Den kan dock monitoreras av andra noder.
Aktiverad talgrupp gäller tills repeatern stänger ner.
 • Detta gäller oavsett om den aktiverats lokalt eller externt.
Inkommande trafik på någon av de passade talgrupperna kommer automatiskt att aktivera repeatern.
 • Detta gäller inte om repeatern är upptagen av ett lokalt QSO, EchoLink, eller av trafik på någon annan talgrupp.
  • Det innebär att ett utifrån kommande anrop aldrig kan bryta sig in i ett pågående lokalt QSO.
 • För att besvara ett inkommande anrop, behöver den lokale användaren inte utföra några kommandon.
Repeatern aviserar verbalt aktivering av talgrupp.
 • Talgruppen anges med nummer eller i vissa fall anropssignal.
 • Vid första sändning på talgruppen, identifieras även motstationens repeater med dess anropssignal.
 • Olika tonkaraktärer kan ange avslutad sändning från olika länkade repeatrar.
Vid trafik på talgrupp 240, bör man efter etablerad kontakt göra ett QSY-kommando, 92.
 • Då frigörs de repeatrar som inte varit inblandade i det aktuella samtalet.
 • På andra repeatrar kan man ändå ge kommandot 93 för att följa med i QSY.
 • Automatisk QSY sker efter 5 minuter.
Utgående EchoLink blockerar alla tidigare talgruppsval.
Inkommande EchoLink kan inte komma in i ett pågående QSO eller initiera utgående samtal över SvxReflector.
 • Om QSO pågår, kommer det ett talmeddelande om att repeatern är upptagen, varefter förbindelsen kopplas ned.
 • Detta gäller dock inte vid trafik på den lokala talgruppen.
Uppkopplade stationer på EchoLink kopplas ned i samband med att repeatern skall stänga.
 • Detta sker dock inte vid bulletinsändning.
I denna implementation finns separata anslutningar för inkommande och utgående EchoLink.
 • Inkommande EchoLink styrs normalt till en talgrupp (2) på den lokala reflektorn.
  • Det innebär att repeatern inte ger några meddelanden när stationer ansluter och kopplar ifrån.
  • Ej heller startas repeatern, förrän den anslutande stationen nycklar sin "PTT".
 • Statuskommandon (*, 0*, 2*) ger därför två separata listningar över eventuellt anslutna stationer.
  • Inkommande kallas "clients".
  • Utgående kallas "stations".
  • Kommandot "stjärna" (*) ger bara antalet anslutna.
  • Kommandot 2* säger även vilka stationer som är anslutna.
 • Det innebär också att den lokale användaren kan koppla ner utgående stationer men inte inkommande klienter.
SSA-bulletin läses av SK7SSA på söndagar 09:00.
 • Under den tiden är repeatern "låst" till bulletintalgruppen.
  • Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.
 • Under denna tid tillåts inkommande EchoLink samtidigt som repeatern är aktiv.
  • Dessa blir heller inte nedkopplade efter 30 sekunders inaktivitet.
SSA-bulletin läses av SK2SSA söndagar 20:00.
 • Under den tiden är repeatern "låst" till bulletintalgruppen.
  • Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.
 • Under denna tid tillåts inkommande EchoLink samtidigt som repeatern är aktiv.
  • Dessa blir heller inte nedkopplade efter 30 sekunders inaktivitet.
Repeatern har en "egen talgrupp".
 • Egen talgrupp kan monitoreras av andra noder.
 • Talgruppen aktiveras efter första sändningspasset.
 • Aktiveringen av denna talgrupp kan förhindras genom att
  • slå valfritt DTMF-kommando direkt efter start av repeatern.
  • ge kommandot 9 närsomhelst.
 • Vid start från EchoLink eller annan talgrupp aktiveras inte default-talgruppen.
 • Kommandot 91 återaktiverar default-talgruppen.